Други

  • Оперативни програми
    • Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит (1)
      • BG16BARA001-1.001 - Финансиране на мерки за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (Приключила)
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.