Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-4.034 - Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници

Основната цел на инвестицията е да се даде възможност за значително увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници (вятърна и слънчева) в енергийния микс и да се гарантира сигурността, стабилността и готовността на българската електроенергийна система. Инвестицията се състои в подкрепа за изграждане и въвеждане в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници с поне 3000 MWh използваем енергиен капацитет на равнището на електроенергийната мрежа. Съоръженията за съхранение ще бъдат разпределени на територията на България и присъединени към електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД. Изпълнението се осъществява чрез открити и конкурентни тръжни процедури въз основа на ясни, прозрачни и недискриминационни критерии за подбор на предложенията. Тя също така ще допринесе за изграждането на интелигентни мрежи, като гарантира висока степен на балансиране и управление на претоварването на мрежите, което е необходимо за интегриране на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 02.09.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 25.06.2024 г.

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 25.07.2024 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.