Приключилa/прекратена процедура

BG-RRP-8.013 - Екологосъобразна мобилност (Приключила)

Да се изпълнят мерки за устойчива градска мобилност в партньорства при наличието на идентифицирани проекти/приоритети в Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) и в Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво NUTS 2, както и съответствие с Плановете за устойчива градска мобилност (интегрирани в ПИРО или актуализирани в съответствие с ПИРО).

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 25.05.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 02.10.2023 г. 19:00 ч.

Интернет адрес: https://mrrb.government.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.