Приключилa/прекратена процедура

BG-RRP-2.013 - Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България - 2 (Приключила)

Целта на процедурата е да се пилотира нов модел за развитие на изследователските университети, чрез финансиране създаването и реализирането на Стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие (СНИИПР). Планира се до 2030 г. изследователските висши училища (ВУ) да получават държавна субсидия за научна и иновационна дейност в размер на приблизително 40% спрямо субсидията за обучение, което е заложено и в Стратегията за развитие на висшето образование 2021-2030.

Подпомагането на изследователските ВУ и мрежата между тях ще осигури необходимите условия за повишаване на участието им в международни, европейски и национални програми, вкл. в РП „Хоризонт Европа“.

Чрез укрепването на изследователските ВУ и мрежата между тях ще се подпомогне реализирането на научния и икономическия потенциал на районите и на страната като цяло, ще се стимулира партньорството между академичната общност и индустрията, което за първи път ще позволи на бизнеса да има систематичен достъп до научноизследователски капацитет през целия процес на създаване на иновации и трансфера на технологии.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 08.12.2023 г. 12:00 ч.

Краен срок: 11.01.2024 г. 23:59 ч.

Интернет адрес: http://opnoir.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.