Приключилa/прекратена процедура

BG-RRP-2.004 - Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България (Приключила)

Целта на процедурата е да се пилотира нов модел за развитие на изследователските университети, чрез финансиране създаването и реализирането на Стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие. Планира се до 2030 г. изследователските висши училища да получават държавна субсидия за научна и иновационна дейност в размер на приблизително 40% спрямо субсидията за обучение, което е заложено и в Стратегията за развитие на висшето образование 2021-2030.

Подпомагането на изследователските висши училища и мрежата между тях ще осигури необходимите условия за повишаване на участието им в международни, европейски и национални програми, вкл. в РП „Хоризонт Европа“.

Чрез укрепването на изследователските висши училища и мрежата между тях ще се подпомогне реализирането на научния и икономическия потенциал на районите и на страната като цяло; ще се стимулира партньорството между академичната общност и индустрията, което за първи път ще се позволи на бизнеса да има систематичен достъп до научноизследователски капацитет през целия процес на създаване на иновации и трансфера на технологии.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 21.10.2022 г. 12:00 ч.

Краен срок: 11.11.2022 г. 23:59 ч.

Интернет адрес: http://fni.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.