Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.772 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 1 „Постигане на устойчив икономически растеж и създаване на заетост“ на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград. Мярката допринася за постигането и на Специфична цел 1.2 „Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието“.

Цел на процедурата: Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на условията за създаване на местен неземеделски бизнес, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; разнообразяването на формите на предлагания туристически продукт, чрез включване на различни форми на туризъм – екотуризъм, селски, винен, бизнес и други алтернативни форми; развитие на услуги във всички сектори; развитие на занаяти.

Допълнителна информация относно крайния срок Втори прием: Начален срок: 25.03.2024г. Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 29.04.2024г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Индикативна дата на обявяване на процедурата 30.10.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 01.09.2023 г.

Интернет адрес: http://www.migbsv.com/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 08.09.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.