Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.766 - МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Основна цел – подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането и развитието на селскостопански продукти на територията на Община Кирково и Община Златоград.

Специфични цели :

- подобряване дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранително-преработвателните фирми и предприятия на територията на МИГ;

- по-добро използване на факторите за производство;

- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

- постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;

- подобряване опазването на околната среда;

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.06.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 31.07.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

По процедурата е предвиден и втори срок за прием на предложения: 01.09.2023-31.10.2023, в рамките на остатъчния бюджет (ако има), след първи прием.

Начален срок: 01.09.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 31.12.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием е удължен, съгл. Заповед З-232/30.10.2023 на Предс на МИГ и Решение УС-72.320/30.10.2023. Втори прием по процедурата се обявява в рамките на остатъчния бюджет след първи прием, в размер на 146 071,00 лв, съгласно Заповед З-225/29.08.2023 на Предс на МИГ и Решение УС-70.315/29.08.2023

Начален срок: 01.03.2024 г. 10:00 ч.

Краен срок: 31.05.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Трети прием по процедурата се обявява в рамките на остатъчния бюджет след първи и втори приеми, в размер на 70 823,00 лв, съгласно Заповед З-246/06.02.2024 на Предс на МИГ и Решения УС-74.326 и УС74.327/06.02.2024 г. Крайният срок е актуализиран със Заповед 3-255 на Предс.на МИГ.

Интернет адрес: https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.