Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.765 - МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

Основна цел - повишаване конкурентоспособността на земеделието в Община Кирково и Община Златоград и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

Специфични цели:

 насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

 опазване на компонентите на околната среда;

 спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства;

 насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.06.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 31.07.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

По процедурата е предвиден и втори срок за прием на предложения: 01.09.2023-31.10.2023, в рамките на остатъчния бюджет (ако има), след първи прием.

Начален срок: 01.09.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 31.12.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием е удължен съгл. Заповед З-231/30.10.2023 и Решение УС-72.319/30.10.2023. Втори прием по процедурата се обявява в рамките на остатъчния бюджет след първи прием, в размер на 153 118,80 лв, съгл. Заповед З-222/29.08.2023 и Решение УС-70.314/29.08.2023

Начален срок: 01.03.2024 г. 10:00 ч.

Краен срок: 31.05.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Трети прием по Процедурата се обявява в рамките на остатъчния бюджет след първи и втори приеми, в размер на 91 366,00 лв, съгл. Заповед З-245/06.02.2024 и Решения УС-74.328 и УС-74.329/06.02.2024. Удължен краен срок, съгл. Заповед З-254/29.04.2024

Интернет адрес: https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.