Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.786 - МИГ Балчик - Генерал Тошево - Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

• Насърчаване на заетостта и разкриване на качествени работни места и запазване на вече съществуващите работни места;

• Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони;

• Инвестиране в неземеделски дейности.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.09.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 02.10.2023 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием. Начален срок: 04.12.2023 г., 10.00 часа ; Краен срок: 05.01.2024 г. 17.30 часа. В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория прием, същият няма да бъде обявен.

Интернет адрес: http://mig-balchik-toshevo.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.