Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.698 - МЯРКА 19.2.323 МИГ-РАЗЛОГ „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“

Мярката е насочена към развитието и популяризирането на териториалната идентичност на основата на природните ресурси, културното наследство и териториалната селска идентичност на обичаи, традиции и фолклор. Чрез мяркката ще се насърчи създаването на местни партньорства за съвместни проекти на територията на община Разлог.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 04.09.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 15.12.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Само при наличие на остатъчен финансов ресурс ще бъде обявен и трети прием в периода м.02-м.03.2024 г.

Интернет адрес: https://www.mig-razlog.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.