Приключилa/прекратена процедура

Рег. номер Въпрос Разяснения
BGENERGY-2.003-Q012 (24.08.2022 г.)
Здравейте,
моля да дадете допълнително разяснение по отношение на допустимите кандидати, а именно:
допустими кандидати ли са предприятия развиващи дейност в сферата на туризма (хотелиерство и ресторантьорство)?
Съгласно т. 7 от Насоките за кандисване по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ кандидатите могат да задават въпроси по Насоките за кандидатстване по електронна поща: eeagrants@me.government.bg.  В тази връзка, моля да подадете Вашите въпроси по указания ред.
BGENERGY-2.003-Q011 (23.08.2022 г.)
Здравейте!
В Насоките за кандидатстване е посочено, че „Проектното предложение следва да включва дейности, свързани с реализиране на енергоспестяващи мерки, водещи до повишаване на ефективността на индустриалните процеси, осъществявани в промишлената/ите система/и на предприятието/ята", както и „по настоящата процедура ще се насърчават проектни предложения, включващи улавянето и повторното използване в индустриалните процеси на отпадна топлина“ (стр.19).
Въпросът ми е - допустим разход ли е съоръжение (батерия) за съхраняване на енергията от ВЕИ източник, в случай че има излишък за ден 1, който може да бъде използван за ден 2 в индустриален процес на предприятието (разбира се, описано в Доклада от обследване за енергийна ефективност на промишлената система, съдържащ всички данни по настоящите насоки)? 

Благодаря предварително за съдействието!
Съгласно т. 7 от Насоките за кандисване по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ кандидатите могат да задават въпроси по Насоките за кандидатстване по електронна поща: eeagrants@me.government.bg.  В тази връзка, моля да подадете Вашите въпроси по указания ред.
BGENERGY-2.003-Q010 (18.08.2022 г.)
Уважаеми експерти, 
бих искала да задам следния въпрос във връзка с възможността за кандидатстване по процедура "Енергийна ефективност в индустрията":
- допустим кандидат ли е предприятие - голямо по категория, което развива дейността си в сферата на хотелиерството и ресторантьорството ?
- допустима инвестиция ли би била подмяната на стари бойлери за вода; конвектомати за кухнята на хотела; машини за бавно готвене - като всички те са част от индустриалния процес на компанията и ще доведат до значителни енергийни спестявания и  ефектиност. 
Благодаря ви,
Съгласно т. 7 от Насоките за кандисване по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ кандидатите могат да задават въпроси по Насоките за кандидатстване по електронна поща: eeagrants@me.government.bg.  В тази връзка, моля да подадете Вашите въпроси по указания ред.
BGENERGY-2.003-Q009 (16.08.2022 г.)
Здравейте!

Бихте ли дали уточнения във връзка с партньорството:

1) Програмният оператор оказва ли подкрепа на кандидатите по настоящата покана относно търсене на партньори (пример - има ли форма/ формуляр за сътрудничество или потенциален списък на институции/ организации с интерес в областта на енергийната ефективност)?

2) Ако отговорът е положителен – бихте ли посочили лице/ форма за контакт?

Благодаря за съдействието!

С уважение,

Г.Георгиева
Съгласно т. 7 от Насоките за кандисване по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ кандидатите могат да задават въпроси по Насоките за кандидатстване по електронна поща: eeagrants@me.government.bg.  В тази връзка, моля да подадете Вашите въпроси по указания ред.
BGENERGY-2.003-Q008 (15.08.2022 г.)
Здравейте,

във връзка с предоставената възможност за задаване на въпроси по Насоките за кандидатстване по процедурата, моля да отговорите на следните въпроси:

1)  В т. 9 от Насоките за кандидатстване по процедурата са описани изискванията на процедурата по отношение на партньорите при осъществяване на проект. Посочено е, че няма ограничение по отношение броя на партньорите, като не става ясно дали наличието на партньор е задължителна предпоставка за подаване на проектно предложение. В т  16.2 от друга страна са описани документите, които следва да се представят от партньор, в случай  че има такъв. Моля за еднозначен отговор на въпроса дали наличието на партньор не е необходимо условие за подаване на проектно предложение или проект може да бъде осъществен самостоятелно от допустим кандидат, съгласно изискванията на т. 8 от Насоките за кандидатстване по процедурата, без наличието на партньор по проекта?

2) По отношение на изготвянето на бюджета в т. 13.4 Бюджет на проектното предложение е посочено как се формират разходите за персонал и за командировки- съобразно действащото законодателство и обичайната политика на кандидата. По отношение на останалите разходи, например за материални активи или за дълготрайни нематериални активи, не се съдържа указание как се определя стойноста, която трябва да се заложи в бюджета. Съгласно изискванията на процедурата всеки кандидат представя обосновка за всеки предвиден разход, като включва кратко текстово описание във формуляра за кандидатстване и го отнася към съответната дейност. В този смисъл, по какъв начин следва да се определи стойността, която се залага в бюджета, ако проектното предложение  е свързано с доставка и монтаж на машини?

Благодаря.
Съгласно т. 7 от Насоките за кандисване по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ кандидатите могат да задават въпроси по Насоките за кандидатстване по електронна поща: eeagrants@me.government.bg.  В тази връзка, моля да подадете Вашите въпроси по указания ред.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.