Приключилa/прекратена процедура

BGENERGY-2.003 - „Енергийна ефективност в индустрията“ (Приключила)

По процедурата се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 19.07.2022 г. 16:30 ч.

Краен срок: 21.10.2022 г. 16:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.