Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

 • Оперативни програми
  • Културно предприемачество, наследство и сътрудничество (5)
   • BGCULTURE-1.001 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 1 "ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО", ПОДРЕЗУЛТАТ 1.1 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЕНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА" (Приключила)
   • BGCULTURE-1.002 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 1 "ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО", ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 "ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" (Приключила)
   • BGCULTURE-2.001 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ (Приключила)
   • BGCULTURE-2.002 - ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ (Приключила)
   • BGCULTURE-3.001 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 3 "ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)" (Приключила)
  • Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност (5)
   • BGENERGY-1.001 - „ПРОУЧВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВИМОСТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МАЛКИ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ“ (Приключила)
   • BGENERGY-1.002 - „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ (Приключила)
   • BGENERGY-2.001 - Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините (Приключила)
   • BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“ (Приключила)
   • BGENERGY-2.003 - „Енергийна ефективност в индустрията“ (Приключила)
  • Опазване на околната среда и климатични промени (12)
   • BGENVIRONMENT-1.001 - Предефиниран проект №1 "Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги" (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-2.001 - Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-2.002 - „Малка грантова схема за пилотни модели за пречистване на морските води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-2.003 - „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-2.004 - "Предефиниран проект №2 "Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-2.005 - Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“ по Резултат 2: „Разработена система за оценка, мониторинг и управление на морските води" (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-3.001 - „Малка грантова схема кръгова икономика“ (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-3.002 - Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-4.001 - Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-4.002 - „Малка грантова схема климат“ (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-4.003 - Открита покана № 3 „Климат“ (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-4.004 - Открита покана № 3 „Климат“ (Приключила)
  • Вътрешни работи (21)
   • BGHOMEAFFAIRS-1.002 - Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията. (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-1.003 - Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-1.004 - „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“ (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-1.005 - Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-2.001 - Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-2.002 - “Подобряване на международното полицейско сътрудничество и превенция на международните престъпни дейности ” (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-2.003 - Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-2.004 - Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в Научноизследователски институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи (НИК) и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории. (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-2.005 - „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления“ (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-2.006 - “Подобряване на международното полицейско сътрудничество и превенция на международните престъпни дейности ” (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-2.007 - Повишаване на капацитета на ГДБОП за постигане на по-висока ефективност на борбата с организираната и трансграничната престъпност. (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-2.008 - „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления“ (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-2.009 - „Развиване на сътрудничеството в Шенгенското пространство“ (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-3.001 - Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието основано на пола (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-3.002 - Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-3.003 - Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-3.004 - Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-4.001 - Превенция и противодействие на корупцията (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-4.002 - Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-4.003 - Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-4.004 - Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност . (Приключила)
  • Правосъдие (6)
   • BGJUSTICE -1.001 - Подобряване на корекционните услуги (Приключила)
   • BGJUSTICE -2.001 - Подобряване на прилагането на европейска правна рамка от българската съдебна система (Приключила)
   • BGJUSTICE -3.001 - Повишаване на капацитета на българските институции в областта на детското правосъдие (Приключила)
   • BGJUSTICE -3.002 - Малка грантова схема O3 (Приключила)
   • BGJUSTICE -4.001 - Повишаване на капацитета на българските институции в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак (Приключила)
   • BGJUSTICE -4.002 - Малка грантова схема O4 (Приключила)
  • Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи (12)
   • BGLD-1.001 - „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ (Приключила)
   • BGLD-1.002 - Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP (Приключила)
   • BGLD-1.003 - Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие (Приключила)
   • BGLD-1.004 - Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания (Приключила)
   • BGLD-1.006 - Здравеопазване за всички (Приключила)
   • BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места" (Приключила)
   • BGLD-2.001 - Изграждане на младежки центрове (Приключила)
   • BGLD-2.002 - Изграждане на капацитет за образователно и социално включване (Приключила)
   • BGLD-2.003 - Образование и грижи в ранна детска възраст (Приключила)
   • BGLD-2.004 - Допълнително финансиране на проектите по процедура "Изграждане на младежки центрове" (Приключила)
   • BGLD-3.001 - Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права (Приключила)
   • BGLD-3.002 - Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите (Приключила)
  • Фонд за двустранни отношения (7)
   • DFPO-1.002 - Cooperation for decent work/Сътрудничество за достойни условия на труд (Приключила)
   • DFPO-1.003 - Crisis Management Center at the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs (BMFA) (Приключила)
   • DFPO-1.004 - Strategic cooperation between Bulgaria and Norway in support of Bulgaria’s international commitments to combating antisemitism and preserving Jewish heritage (Приключила)
   • DFPO-1.005 - Bulgarian Cross-Border Dialogue (Приключила)
   • DFPO-1.006 - „Проект Barnahus: Насърчаване на мултидисциплинарно и междуведомствено правосъдие и реакция за деца, жертви и свидетели на насилие“ (Приключила)
   • DFPO-1.007 - Прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане на иновациите и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП чрез обмен на знания и опит между Норвегия и България (Приключила)
   • DFPO-1.008 - Културен и образователен център за интеграция на бежанци и мигранти „Отворени обятия“ (Приключила)
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.