Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

 • Оперативни програми
  • Вътрешни работи (1)
   • BGHOMEAFFAIRS-1.004 - „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“
  • Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи (1)
   • BGLD-2.004 - Допълнително финансиране на проектите по процедура "Изграждане на младежки центрове"
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.