Приключило обществено обсъждане на процедура

BG16RFOP002-2.067 - Дигитализация на малките и средни предприятия

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги

Индикативна дата на обявяване на процедурата 31.03.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 06.03.2020 г.

Интернет адрес: www.opic.bg

Документи за кандидатстване и информация

Коментари и препоръки

Няма подадени коментари и препоръки

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.