Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

МОРТАЛИ ООД
ЕИК
200409547
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на едноиглова права машина за двуконечен затворен грайферен бодов ред - 2 бр
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
13 000.00
31.07.2020
07.08.2020
Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител с публична покана, без обособени позиции, със следния предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на едноиглова права машина за двуконечен затворен грайферен бодов ред - 2 бр

След провеждането на процедурата документацията от избора ще бъде предоставена на управляващия орган за съгласуване. В случай на констатирани нередности ще се предприемат незабавни мерки за отстраняването им, а при невъзможност процедурата ще се проведе наново при спазване на указанията на управляващия орган.
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на едноиглова права машина за двуконечен затворен грайферен бодов ред - 2 бр
Да
Не
Описание Файл
документация тръжна процедура

тръжна документация Мортали ООД.rar

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.