Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ПОДЕМ ГАБРОВО ЕООД
ЕИК
010205612
Доставка на Машина за разкрой на електротехническа ламарина
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
0.00
09.06.2020
17.06.2020
Тази процедура за избор на изпълнител се провежда съгалсно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и в съответствие с на ПМС 160/2016. Документацията е изготвена по утвърдените образци на Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Съдържанието на документацията е преминала през предварителен контрол от УО.

За оценката и класирането на подадените оферти ще бъде изготвен протокол, който ще бъде представен на УО за съгласуване съгласно реда определен в Ръководството. След получаване на пложително становище от УО и утвърждаване на протокола от Бенефициента/Възложителя, кандидатите ще бъдат известени писмено за резулатите от класирането, като едновременно с това печелившият ще бъда поканен да представи доказателства за деклаританите по време на участието в процедурата обстоятелства. Планира се извършването и на предварителен контрол на етап преди подписване на договор с изпълнителя.

Процедурата за избор на изпълнител се прекратява с решение на Бенефициента, когато са налице обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 от ПМС 160/2016 г. Бенефициента може да прекрати процедурата със свое решение и когато са налице обстоятелствата по чл. 9, ал. 2 от ПМС 160/2016 г.

Доставката е свързана с изпълнението Дейност №2 от т.7 (План за изпълнение) и съотвтетства на ред 2.2 от т. 5 (Бюджет) от одобреното проектно предложение.

Пълните минимални технически и функционални характеристики на оборудването са отразени в приложената Техническа спецификация.

Договорът ще включва всички дейности и разходи за тях за закупуване, доставка/транспортиране до базата на ПОДЕМ ГАБРОВО ЕООД, инсталиране, първоначална пробна експлоатация и т.н.

Изпълнението на поръчката ще бъде удостоверено чрез подписването Приемо-предавателен протокол за доставки, съставен по образец към Ръководството за изпълнение.
Върху доставеното оборудване ще бъде поставен стикер с подходящи размери и съдържание, съответстващо на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020 или на друг задължителен документ.

При промяна на нормативни актове, образи и др. документи от общ характер, и които имат отношение към изпълнението на проекта, тези обстоятелства следва да бъдат взети предвид в хода на изпълнението доколкото това е нормативно допустимо.
Доставка на Машина за разкрой на електротехническа ламарина
Да
Не
Описание Файл
Тръжна документация (вкл. Публична покана)

2020-06-09 - Рязане, ПодемГаброво, документация 2.zip

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.