Ръководство за работа със системата

В тази страница може да намерите всички налични ръководства за работа с публичните модули на системата. При проектирането и разработката сме се стремили тя да е максимално интерактивна и лесна за работа, така че потребител с общи компютърни познания, който може да работи с Интернет и уеб базирани приложения, да може да се справи без допълнителна помощ. И все пак, ако отделите няколко минути, за да се запознаете с принципа на работа и логиката на подаване на проектно предложение, е възможно работата Ви да се окаже по-лесна и по-приятна и да си спестите евентуални допълнителни усилия и грешки.

Файлове за изтегляне

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).