Вход с код за достъп

Вход с код за достъп

Този достъп е предназначен за експертите, подпомагащи Ръководителя на проекта в отчитането и се осъществява с помощта на потребителско име, номер на договор и код за достъп.

Кодът за достъп и правата до различните документи се създават и управляват от Ръководителя на проекта.

Ако сте Ръководител на проект, моля, влезте в системата с помощта на потребителско име и парола от бутона по-долу.


CAPTCHA
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).