Вход

Вход за управление на проекти

Този достъп е предназначен само за Ръководители на проекти от страна на бенефициентите. Правата се предоставят от управляващия орган на съответната оперативна програма, по която е финансиран договорът.

След влизане в профила си с потребителско име и парола имате възможност да изберете и управлявате Вашите проекти.

Ако сте експерт, подпомагащ Ръководителя на проект в отчитането, моля, влезте в системата с помощта на бутона по-долу.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.