Обратна връзка

За по-голяма оперативност, моля да изпращате Вашите въпроси, свързани с техническото функциониране на ИСУН 2020 директно и на e-mail: support2020@minfin.bg

В тази страница имате възможност да изпратите съобщения, запитвания за възникнали проблеми, предложения или въпроси, които се отнасят до информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС ИСУН 2020. Моля, преди да се обърнете към нас с въпрос или проблем, да потърсите решението му в раздел "Помощ".

Моля да имате предвид, че настоящата електронна форма е предвидена само за технически въпроси, свързани с функционирането на ИСУН 2020. Конкретни разяснения по обявените процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ можете да поискате директно от съответния Управляващ орган на следните електронни адреси:

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане questionsFEAD@asp.government.bg
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ infosf@mon.bg
Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ efipp@mlsp.government.bg
Оперативна програма „Добро управление“ questions-opgg@government.bg
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ optransport@mtitc.government.bg
Оперативна програма „Околна среда“ programming@moew.government.bg
Оперативна програма „Региони в растеж“ oprd@mrrb.government.bg
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ Електронната поща, посочена в точка 24 от Насоките за кандидатстване към съответната процедура.

Моля, при описание на съобщението да използвате кирилица.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.